Bạn rất phải mệt mỏi khi thực hiện các lệnh cài đặt hoặc thực thi các lệnh trên Ubuntuvn respin nói riêng hay Ubuntu nói chung phải gõ lệnh sudo. (lệnh sudo là lệnh để thực thi câu lệnh có quyền root). Bài viết này hướng dẫn bạn cấu hình để không phải gõ mật khẩu mỗi khi thực hiện lệnh sudo.

Để không phải gõ mật khẩu cho mỗi lần thực thi lệnh sudo bạn mở terminal lên và gõ lệnh

sudo visudo

 

Bạn thêm dòng này vào cuối file, chú ý là phải cuối file. Thay username bằng username (tên đăng nhập) trên máy bạn

 

username     ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

 

Lưu lại và lần sau bạn không cần gõ mật khẩu cho sudo nữa 🙂